УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ

Сковорода Григорій Савич (1722-1794)Юркевич Памфіл Данилович (1826-1874)Чижевський Дмитро Іванович (1894-1977)Шлемкевич Микола Іванович (1894-1966)Мірчук Іван (1891-1961)Янів Володимир (1908-1991)Олексюк Володимир Ілліч (1913-1993)

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА
Праці про Г. Сковороду
Автор Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Костомаров Н. Слово о Сковороде Основа.- 1861.- №8. ЗавантажитиЗавантажити
2. Данилевскій Г. Сковорода, украинскій дѣятель VIII вѣка Основа.- 1862.- №8-9. ЗавантажитиЗавантажити
3. Данилевскій Г. Григорій Савичъ Сковорода Украинская старина (матеріалы для исторіи украинской литературы и народнаго образованія).- Харьковъ, 1866.- С.1-96. ЗавантажитиЗавантажити
4. Ковалѣнскій М. Житіе Сковороды, описанное другомъ его М.Ковалѣнскимъ (с предисловіемъ Н.Сумцова) Кіевская старина.- 1886.- Т.XVI, сентябрь.- С.103-150. ЗавантажитиЗавантажитиЗавантажити
5. Ковалінський М. Життя Григорія Сковороди (переклад і передмова Ю.Русова) Визвольний шлях.- 1956.- №5.- С.545-552; Завантажити
1956.- №6.- С.676-686; Завантажити
1956.- №7.- С.826-832; Завантажити
1956.- №8.- С.899-906. Завантажити
6. Стеллецкій Н. Странствующій украинскій философъ Григорій Саввичъ Сковорода Кіевъ, 1894.- 52 с. ЗавантажитиЗавантажити
7. Зеленогорскій Ѳ. Философія Григорія Саввича Сковороды, украинскаго философа XVIII столѣтія Вопросы философіи и психологіи.- Кн.23.- 1894.- С.197-234; Кн.24.- 1894.- С.281-315. ЗавантажитиЗавантажити
8. Ефименко А. Личность Сковороды как мыслителя Вопросы философіи и психологіи.- Кн.25.- 1894.- С.419-444. Завантажити
9. Эрнъ В. Жизнь и личность Григорія Савича Сковороды Вопросы философіи и психологіи.- Кн.107.- 1911.- С.126-166. Завантажити
10. Эрнъ В. Очерк теоретической философіи Г.С.Сковороды Вопросы философіи и психологіи.- Кн.110.- 1911.- С.645-680. Завантажити
11. Эрнъ В. Григорій Саввичъ Cковорода (жизнь и ученіе) Москва, 1912.- 343 с. Завантажити
12. Хоткевич Г. Григорій Савич Сковорода Харків: Союз, 1920.- 167 с. Завантажити
13. Мірчук І. Г.С.Сковорода (замітки до історії української культури) Праці українського історично-філолоґічного товариства в Празі.- 1926.- Т.1.- С.21-37. Завантажити
14. Чижевський Д. Філософія Г.С.Сковороди Варшава, 1934.- 233 с. Завантажити
15. Махновець Л. Григорій Сковорода (біографія) К.: Наукова думка, 1972.- 255 с. Завантажити
16. Олексюк В. Григорій Сковорода – християнський філософ До проблем доби обману мудрости (збірка філософічних студій).- Чікаґо, 1975.- С.15-51. Завантажити
17. Ушкалов Л. (ред.) Два століття сковородіяни: бібліографічний довідник Харків: Акта, 2002.- 528 с. Завантажити
18. Ушкалов Л. Григорій Сковорода: Семінарій Харків: Майдан, 2004.- 774 с. Завантажити
Твори Г. Сковороди
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Сочиненія в стихахъ и прозѣ СПб., 1861.- 317 с. Завантажити
2. Сочиненія (под ред. Д.Багалѣя) Харьковъ, 1894.- 632 с. Завантажити
3. Повне зібрання творів у 2-х томах. Том 1 К.: Наукова думка, 1973.- 532 с. Завантажити
4. Повне зібрання творів у 2-х томах. Том 2 К.: Наукова думка, 1973.- 575 с. Завантажити
5. Твори у 2-х томах. Том 1 К.: Обереги, 1994.- 528 с. Завантажити
6. Твори у 2-х томах. Том 2 К.: Обереги, 1994.- 480 с. Завантажити
7. Повна академічна збірка творів (за ред. Л.Ушкалова) Харків–Едмонтон–Торонто: Майдан, 2011.- 1400 с. Завантажити

ПАМФИЛ ЮРКЕВИЧ
Праці про П. Юркевича
Автор Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Нечуй-Левицький І. Хмари (1871) Київ‒Ляйпціг, 487 с. Завантажити
Зібрання творів у 10 томах.- Т.2.- К.: Наукова думка, 1965.- С. 5-337. Завантажити
Твори в 2-х томах.- Т.1.- К.: Наукова думка, 1985.- С. 101-413. Завантажити
2. Соловьев Вл. О философскихъ трудахъ П.Д.Юркевича Журналъ министерства народнаго просвѣщенія.- Часть CLХХVI.- 1874, декабрь.- Отд.ІІ.- С.294-318. Завантажити
О философскихъ трудахъ П.Д.Юркевича Собраніе сочиненій. – 2-е изд.- СПб.: Просвѣщеніе, 1911.- Т.1.- С.171-196. Завантажити
3. Соловьев Вл. Три характеристики (М.М.Троицкий -Н.Я.Грот -П.Д.Юркевич) Собраніе сочиненій. – 2-е изд.- СПб.: Просвѣщеніе, 1913.- Т.9.- С.380-397. Завантажити
4. Шпет Г. Философское наследство П.Д.Юркевича (к сорокалетию со дня смерти) Вопросы философіи и психологіи.- М., 1914.- Год XXV, кн.125 (V).- С. 653-727. Завантажити
Москва, 1915.- 75 с. Завантажити
5. о.Ярмусь С. Памфіл Данилович Юркевич та його філософська спадщина Вінніпеґ, 1979.- 76 с. Завантажити
6. Сорочик Л. Совесть и любовь как смыслообразующие ценности в философии П.Д.Юркевича Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология.- 2008.- №2.- С.58-64. Завантажити
7. Печеранський І. Проблема стосунків віри та розуму у філософії Памфіла Юркевича Мандрівець.­ 2009.­ №4.­ С. 77­80. Завантажити
8. Пушкарева Т. П.Д.Юркевич и влияние его идей на формирование философских взглядов В.С.Соловьева Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.- 2015.- №7, Ч.2.- С.141-144. Завантажити
Твори П. Юркевича
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Идея Журналъ министерства народнаго просвѣщенія.- Часть CIV.- 1859.- Отд.ІІ.- С.1-35, 87-125. Завантажити
2. Матеріализмъ и задачи философіи Журналъ министерства народнаго просвѣщенія.- Часть CVІІІ.- 1860, октябрь.- Отд.ІІ.- С.1-53. Завантажити
3. Сердце и его значеніе въ духовной жизни человѣка по ученію слова Божія Труды Кіевской Духовной Академіи.- 1860.- Кн.1.- С. 63-118. ЗавантажитиЗавантажити
4. Изъ науки о человѣческомъ духѣ Труды Кіевской Духовной Академіи.- 1860.- Кн.4.- С. 367-511. ЗавантажитиЗавантажити
5. По поводу статей богословскаго содержанія, помѣщенныхъ въ Философскомъ лексиконѣ Труды Кіевской Духовной Академіи.- 1861, январь.- С. 73-95; 1861, февраль.- С. 195-228. ЗавантажитиЗавантажитиЗавантажити
6. Миръ съ ближними, какъ условіе христіанскаго общежитія Труды Кіевской Духовной Академіи.- 1861, мартъ.- С. 316-326. ЗавантажитиЗавантажити
7. Доказательства бытія Божія Труды Кіевской Духовной Академіи.- 1861, мартъ.- С. 327-357; 1861, апрель.- С. 467-496; 1861, май.- С. 30-64. ЗавантажитиЗавантажитиЗавантажитиЗавантажити
8. Языкъ физіологовъ и психологовъ Русскій Вѣстникъ.- 1862.- Т.38, №4.- С.912-934; Т.39, №5.- С.373-392; Т.39, №6.- С.734-766; Т.40, №8.- С. 662-704. Завантажити
9. Рецензія на сочиненіе Неккеръ де‑Соссюръ “Постепенное воспитаніе и изученіе цѣлой жизни” (Москва, 1865) Русскій Вѣстникъ.- 1866.- Т.65, №10.- С.688-708. Завантажити
10. Планъ и силы для первоначальной школы Журналъ министерства народнаго просвѣщенія.- Часть CXLVІІІ.- 1870, мартъ.- Отд.ІІI.- С.1-29; 1870, апрель.- Отд.ІІI.- С.95-123. Завантажити
11. Идеи и факты изъ исторіи педагогики Журналъ министерства народнаго просвѣщенія.- Часть CXLХІ.- 1870, сентябрь.- Отд.ІІI.- С.1-42; 1870, октябрь.- Отд.ІІI.- С.127-188. Завантажити
12. Будущность звуковой методы Журналъ министерства народнаго просвѣщенія.- Часть CLХ.- 1872, мартъ.- Отд.ІІI.- С.1-32. Завантажити
13. Вибрані твори Вінніпеґ: Колеґія Св.Андрея, 1984.- 167 с. Завантажити
14. Философские произведения М.: Правда, 1990.- 670 с. Завантажити
15. Сакральная педагогика сердца Памфила Юркевича: хрестоматия научно-христианской педагогики (сост. В.Ильченко) Луганск, 2000.- 400 с. Завантажити
Памфил Юркевич о христианстве и воспитании: хрестоматия научно-христианской педагогики (сост. В.Ильченко) Луганск, 2002.- 416 с.

ДМИТРО ЧИЖЕВСЬКИЙ
Праці про Д. Чижевського
Автор Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Лавріненко Ю. Дмитро Чижевський – літературознавець Зруб і парости.- Мюнхен: Сучасність, 1971.- С.241-249. Завантажити
2. Кравців Б. 80-річчя проф. Дмитра Чижевського Сучасність.- 1974.- №4.- С.35-41. Завантажити
3. Omeljan Pritsak O., Ševčenko I. Dmytro Čyževs’kyj: In Memoriam (23.03.1894 – 18.04.1977) Harvard Ukrainian Studies.- 1977.- Vol.1, №3.- P. 379-406. Завантажити
4. Феденко П. Дмитро Чижевський (спомин про життя і наукову діяльність) Український історик.-1978.- №1-4. ЗавантажитиЗавантажити
5. Валявко І. До інтелектуальної біографії Дмитра Чижевського: празький період (1924-1932) Наукові записки НаУКМА.- 2004.- Т.25.- С. 83-88. Завантажити
6. Валявко І. Нотатки до філософських студій Дмитра Чижевського Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки.- 2007.- Вип.9.- С. 212-222. Завантажити
7. Квіт С. Герменевтична стратегія Дмитра Чижевського Магістеріум: Вип. 39.- К.: НаУКМА.- 2010.- С. 3-11. Завантажити
8. Марченко О. Творчество Николая Гоголя и Григория Сковороды в размышлениях Дмитрия Чижевского Litteraria Humanitas.- XV: N.V.Gogol – Butí díla v prostoru a čase (studie o živém dědictví).- Brno, 2010.- S. 235-243. Завантажити
9. Артюх В. Дмитро Чижевський про світоглядну основу філософського процесу на Україні Філософські ідеї в культурі Київської Русі.- Київ, 2011.- Вип.5.- С. 23-38. Завантажити
10. Валявко И. Дмитрий Иванович Чижевский и его исследования по истории философии Философский журнал.- 2015.- Т.8, №1.- С. 95-106. Завантажити
Твори Д. Чижевського
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Фільософія на Україні Прага: Сіяч, 1926.- 200 с. Завантажити
2. Філософія Г.С.Сковороди Варшава, 1934.- 233 с. Завантажити
3. Український літературний барок. Нариси: Частина 1 Прага, 1941.- 72 с. Завантажити
4. Український літературний барок. Нариси: Частина 1-3 Праці українського історично-філолоґічного товариства в Празі.- Т.3 (1941), Т.4 (1942), Т.5 (1944) Завантажити
5. Українські друки в Галле Краків‒Львів: Українське видавництво, 1943.- 31 с. Завантажити
6. Поза межами краси (до естетики бароккової літератури) Нью-Йорк, 1952.- 22 с. Завантажити
7. Проблема національної філософії Розбудова Держави.- 1955.- Ч. 2(17).- С.72-77 ЗавантажитиЗавантажити
8. The Soviet history of Ukrainian literature Ukrainian Revue.- 1955.- №1.- P. 53-64. Завантажити
9. Історія української літератури Нью-Йорк: УВАН, 1956.- 511 с. Завантажити
10. До проблем барокко Сучасність.- 1974.- №4.- С.42-54. Завантажити
11. Культурно-історичні епохи Авґсбурґ‒Монреаль, 1978.- 16 с. Завантажити
12. A History of Ukrainian Literature 2-nd Ed.- New-York, 1997.- 684 p. Завантажити
13. Філософські твори у 4-х томах. Том 1: “Нариси з історії філософії на Україні” (1931); “Філософія Г. С. Сковороди” (1934) К.: Смолоскип, 2005.- 402 с. Завантажити
14. Філософські твори у 4-х томах. Том 2 К.: Смолоскип, 2005.- 264 с. Завантажити
15. Гегель в России СПб.: Наука, 2007.- 411 с. Завантажити

МИКОЛА ШЛЕМКЕВИЧ
Праці про М. Шлемкевича
Автор Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Кубійович В. Замість листа до приятеля (пам’яті Миколи Шлемкевича) Сучасність.- 1966.- Ч.3.- С.126-127. Завантажити
2. Кульчицький О. Вчителі життя (пам’яті Миколи Шлемкевича) Сучасність.- 1966.- Ч.6.- С.82-88. Завантажити
3. Життєпис д-ра Миколи Шлемкевича Бучач і Бучаччина: Історично-мемуарний збірник.- Ню-Йорк–Лондон–Париж–Сидней–Торонто : НТШ, 1972.- С.165-167. Завантажити
4. Паньківський К. Микола Шлемкевич – публіцист Сучасність.- 1974.- Ч.7-8.- С.83-100. Завантажити
5. Костюк Г. Микола Шлемкевич – публіцист Зустрічі і прощання: Спогади.- К.: Смолоскип, 2008.- Кн.2.- С. 380-383. Завантажити
Твори М. Шлемкевича
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Життя і наука (шляхи і завдання української науки) Проблеми.- 1947.- Ч.1.- С.5-9. Завантажити
2. Обєднані мистецтва (самосвідомість, ідеологія, політика) Проблеми.- 1947.- Ч.3.- С.9-14. Завантажити
3. Орган громадської думки (ідеї до філософії публіцистики) Проблеми.- 1948.- Ч.1-2.- С.16-20. Завантажити
4. Українська синтеза чи українська громадянська війна Мюнхен, 1949.- 63 с. Завантажити
5. Загублена українська людина Нью-Йорк, 1954.- 158 с. Завантажити
6. Галичанство Нью-Йорк–Торонто, 1956.- 120 с. Завантажити
7. Душа і пісня Українська душа.- Нью-Йорк–Торонто, 1956.- С.44-54. Завантажити
8. Верхи життя і творчості Нью-Йорк–Торонто, 1958.- 158 с. Завантажити
9. Сутність філософії Париж–Нью-Йорк–Мюнхен, 1981.- 254 с. Завантажити

ІВАН МІРЧУК
Праці про І. Мірчука
Автор Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Кульчицький О. Професор Іван Мірчук – філософ української духовності Визвольний шлях.- 1956.- №10.- С.1165-1171. Завантажити
2. Савчук П. Професор Іван Мірчук – визнаний український учений Визвольний шлях.- 1961.- №11.- С.1192-1198. Завантажити
3. Збірник на пошану Івана Мірчука Мюнхен: УВУ, 1974.- 311 с. Завантажити
4. Андрійчук Т. Іван Мірчук як дослідник української філософської культури та організатор науки в діаспорі Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія.- 2013.- №2.- С.4-8. Завантажити
Праці І. Мірчука
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Етика а політика Прага: УВУ, 1923.- 33 с. Завантажити
2. Загальна естетика Прага, 1926.- 107 с. Завантажити
3. Г.С.Сковорода (замітки до історії української культури) Праці українського історично-філолоґічного товариства в Празі.- 1926.- Т.1.- С.21-37. Завантажити
4. Світогляд українського народу (спроба характеристики) Науковий збірник УВУ в Празі.- 1942.-Т.3.- С.225-243. Завантажити
5. Історично-ідеологічні основи теорії ІІІ Риму Мюнхен, 1954.- 64 с. Завантажити
6. Панславізм і пансовєтизм Розбудова Держави.- 1955-56.- Ч.18-19.- С.181-188; ЗавантажитиЗавантажити
7. Історія української культури Петров В., Чижевський Д., Глобенко М., Мірчук І. Українська література. Історія української культури.- Мюнхен–Львів, 1994.- С.243-374. Завантажити
8. Естетика Мюнхен: УВУ, 2003.- 108 с. Завантажити

ВОЛОДИМИР ЯНІВ
Праці про В. Янева
Автор Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Осадчий М. В’язниця Володимира Янева та його постава як поета і громадянина Науковий збірник УВУ.- Т.15.- 1992.- С.183-196. Завантажити
2. Ясь О. Українська історіографія та етнопсихологія Володимира Янева Розбудова держави.- 1996.- №10.- C.57-61. Завантажити
3. Яблонська О. Володимир Янів – поет і науковець Науковий вісник Волинського державного університету.- 2003.- №12.- С.276-282. Завантажити
4. Яблонська О. Дослідження з української етнопсихології Володимира Яніва Психологічні перспективи.- 2006.- Вип.8.- С.113-117. Завантажити
Головні праці В. Янева
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Нарис української культури Нью-Йорк, 1961.- 96 с. Завантажити
2. Психологічні основи окциденталізму Мюнхен: УВУ, 1996.- 204 с. Завантажити
3. Нариси до iсторiї української етнопсихологiї (передрук з видання 1993 р.) К.: Знання, 2006.- 341 с. Завантажити
4. Релігійність українця з етнопсихологічного погляду Релігія в житті українського народу / Записки НТШ.- Т.181.- 1966.- С. 179-204. Завантажити
Публіцистичні та інші праці В. Янева
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. До великої мети (виховний ідеал Пластового руху) Мюнхен, 1948.- 19 с. Завантажити
2. Німецький концентраційний табір (спроба характеристики) Мюнхен, 1948.- 55 с. Завантажити
3. Шухевич–Чупринка – людина і символ Мюнхен, 1950.- 16 с. Завантажити
4. Протиставлення Сходу й Заходу з психологічного погляду Визвольний шлях.- 1953.- №6.- С.20-24; Завантажити
1953.- №7.- С.17-23. Завантажити
5. Суспільний лад і психологія народу Визвольний шлях.- 1953.- №11.- С.22-28. Завантажити
6. Українська духовість у творах Костомарова Визвольний шлях.- 1953.- №12.- С.22-26. Завантажити
7. Сліди в’язничих переживань у Шевченковій поезії Визвольний шлях.- 1954.- №1.- С.33-43. Завантажити
8. Соціяльні інстинкти українців Визвольний шлях.- 1954.- №5.- С.35-42; Завантажити
1954.- №6.- С.36-42. Завантажити
9. Шевченків “Кобзар” під аспектом інстинкту самопіднесення (соціопсихологічний етюд) Визвольний шлях.- 1956.- №7.- С.809-825; Завантажити
1956.- №8.- С.891-898; Завантажити
1956.- №9.- С.1037-1046. Завантажити
10. Альтруїзм у шевченковій ліриці (соціопсихологічний етюд) Визвольний шлях.- 1956.- №10.- С.1146-1156; Завантажити
1956.- №11.- С.1244-1254. Завантажити
11. “Панські жарти” у світлі етнопсихології: (у соті роковини народження І.Франка) Визвольний шлях.- 1956.- №12.- С.1376-1392; Завантажити
1957.- №1.- С.31-41; Завантажити
1957.- №2.- С.135-143. Завантажити
12. До проблеми інстинкту боротьби у творчості Шевченка (соціопсихологічний етюд) Розбудова Держави.- 1957.- Ч.20.- С.1-6; Завантажити
1957.- Ч.21.- С.9-18. Завантажити
13. Завдання і діяльність Українського Християнського Руху Париж–Мюнхен, 1959.- 127 с. Завантажити
14. Бажання суспільного резонансу в Шевченка як людини й творця Наукові записки УВУ.- Ч.5-6.- 1961.- С.71-124. ЗавантажитиЗавантажити
15. Українська духовність у поетичній візії Тараса Шевченка (з додатком: «Бібліографія наукових писань автора») Париж, 1962.- 40 с. Завантажити
16. Вдача українця в світлі «Виховного ідеалу» Г. Ващенка Наукові записки УВУ.- Ч.7.- 1963.- С. ЗавантажитиЗавантажити
17. Життя (книга лірики) Париж–Мюнхен: Слово, 1975.- 120 с Завантажити
18. Психологічний аспект в “Панських жартах” Івана Франка Визвольний шлях.- 1978.- №9.- С.1042-1051. Завантажити

ВОЛОДИМИР ОЛЕКСЮК
Праці про В. Олексюка
Автор Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Братівник Г. Володимир Олексюк – філософ з українською душею Гуцульський край.- 13.03.2013. Завантажити
Праці В. Олексюка
Назва праці Видавничі реквізити Лінки
1. Томізм (християнська філософія Св.Томи з Аквіну) Чікаґо, 1970.- 206 с. Завантажити
2. До проблем доби обману мудрости Чікаґо, 1975.- 182 с. Завантажити
3. Основи реалістичної (Аристотелівсько-томістичної) філософії Чікаґо–Мюнхен, 1981.- 280 с. Завантажити